Małgorzata Sekuła-Szmajdzińska
Poseł na Sejm Rzeczpospolitej Polskiej

Zapytania i interpelacje poselskie

1. W sprawie remontu tunelu i peronów na dworcu kolejowym w Jeleniej Gorze

2. W sprawie projektu likwidacji Sądu Rejonowego w Lubaniu

3. W sprawie organizacji Dywizjonu Okrętów Podwodnych

4. W sprawie liczby miejsc rezydenckich dla lekarzy

5. W sprawie wydania koncesji na poszukiwanie i ewentualne wydobycie złóż uranu w Sudetach

6. W sprawie konsolidacji uczelni wojskowych

7. W sprawie uratowania dorobku najstarszej polskiej oficyny wydawniczej – Wydawnictwa Ossolineum

8. W sprawie różnicy w warunkach udzielania zniżek przy zakupie biletów jednorazowych przez młodzież uczącą się (uczniowie oraz studenci) w transporcie zbiorowym

9. W sprawie braku refundacji leków, które wydłużają i poprawiają komfort życia kobietom z zaawansowanym rakiem piersi

10. W sprawie ratowania przed likwidacją zakładu Pol-Miedź Trans sp. z o.o. w Lublinie

11. W sprawie zwiększenia limitów przez NFZ na operacje korygujące wady związane z rozszczepem wargi oraz podniebienia u dzieci

12. W sprawie uznania „altan” stojących na terenie ogrodów działkowych za legalne

13. W sprawie procedury dotyczącej odszkodowań uzyskiwanych od firm ubezpieczeniowych za likwidację szkód komunikacyjnych

15. W sprawie wprowadzenia ogólnokrajowego programu dotyczącego zwalczania cukrzycy i jej powikłań

16. W sprawie legalnego zatrudniania opiekunek do dzieci w myśl ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3

17. W sprawie likwidacji podwójnej numeracji (torów i peronów) na rzecz podawania jedynie informacji o numerze toru

18. W sprawie regulacji przepisów dotyczących powszechnego prawa dostępu do znieczulenia dla kobiet w trakcie porodu

19.W sprawie porwań rodzicielskich dokonywanych przez rodziców posiadających pełnię praw rodzicielskich

20. W sprawie odbierania dzieci rodzinom ze względu na trudne warunki socjalno-bytowe

21.W sprawie wpisania leków inkretynowych, inhibitorów DPP-4, na listę leków refundowanych

22. W sprawie określenia wartości stężenia radonu dla ujęć publicznych w wodach pitnych

23. W sprawie wprowadzenia zmian w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 kwietnia 2012 r. w sprawie dokonywania z Funduszu Pracy refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego oraz przyznawania środków na podjęcie działalności gospodarczej

24. W sprawie wprowadzenia zmian w ustawie o ochronie zwierząt w ramach zadań własnych gminy pn. „Zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom oraz obowiązku ich wyłapywania”

25. W sprawie utworzenia nowej dyscypliny w wykazie dziedzin i dyscyplin nauki obowiązujących w Polsce

26. W sprawie kompetencji ministra finansów oraz ministra gospodarki w sprawie wprowadzenia zmian w art. 10 ustawy o terminach zapłaty w transakcjach handlowych

27. W sprawie sposobu stosowania przez Narodowy Fundusz Zdrowia rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 30 sierpnia 2009 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu rehabilitacji leczniczej

28. W sprawie nierównego traktowania obywateli Polski w świetle nowych regulacji prawnych dotyczących urlopu rodzicielskiego

29. W sprawie dokonywania odpisu od podatku w związku z korzystaniem z samochodów przez osoby niepełnosprawne

30. W sprawie wymogów stawianych osobom ubiegającym się o jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia dziecka, tzw. becikowe – w myśl ustawy o świadczeniach rodzinnych

31. W sprawie finansowania przez Narodowy Fundusz Zdrowia „martwych dusz” na listach lekarzy rodzinnych oraz pielęgniarek podstawowej opieki zdrowotnej

32. W sprawie wprowadzenia zmian w art. 211 ustawy o gospodarce nieruchomościami

30. W sprawie niejednoznaczności zapisów w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

31. W sprawie wprowadzenia zmiany art. 25 ust. 1 ustawy o działalności leczniczej

32. W sprawie wykonania połączenia kolejowego relacji Legnica – Jelenia Góra

33. W sprawie zaprzestania przez PFRON dofinansowywania utrzymywania psów przewodników osób niewidomych

34. W sprawie warunków zdawania egzaminu maturalnego przez osoby niewidome i niedowidzące

35. W sprawie planowania likwidacji kolegiów nauczycielskich

36. W sprawie zmian warunków zatrudnienia pedagogów szkolnych

37. W sprawie zmian warunków zatrudnienia nauczycieli z placówek opiekuńczo-wychowawczych

38. W sprawie finansowania sportu niepełnosprawnych dzieci

39. W sprawie stosowania przez zarządy spółdzielni mieszkaniowych art. 83 ust. 1 ustawy o ochronie przyrody

40. W sprawie potrzeby wprowadzenia na nową listę leków refundowanych analogów insulin długo działających