Interpelacja nr 26604

Interpelacja nr 26604

do ministra zdrowia

w sprawie przepisów rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 19 lipca 2021 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w związku z rozliczaniem przedpłaconej w roku 2020 1/12 wartości kontraktów podmiotów leczniczych z powodu ogłoszonego stanu epidemii COVID-19

Zgłaszający: Małgorzata Sekuła-Szmajdzińska

Data wpływu: 27-08-2021

Jelenia Góra, dnia 26 sierpnia 2021 r.

Szanowny Panie Ministrze,

w związku z licznymi zapytaniami kierowanymi do mnie przez podmioty lecznicze – świadczeniodawców oddziałów wojewódzkich Narodowego Funduszu Zdrowia, zwracam się do Pana Ministra w kwestii rozliczania przedpłaconej 1/12 wartości kontraktów. Pandemia COVID-19 w istotny sposób ograniczyła działalność leczniczą w kraju. Wypłacana 1/12 wartości kontraktów miała pozwolić podmiotom leczniczym, pomimo ograniczenia działalności, na utrzymanie niezbędnego potencjału, zarówno personelu medycznego jak i sprzętowo-lokalowego. Obecnie, co do zasady, podmioty ochrony zdrowia, które rozliczały, począwszy od dnia ogłoszenia stanu epidemii, 1/12 kontraktu zobowiązane są do jej zwrotu. Zwrot ten może nastąpić zarówno poprzez wykonanie świadczeń ponad limit, jak i poprzez przekazanie do OW NFZ należnych środków pieniężnych.

W związku z tym, na prośbę tych podmiotów, zwracam się do Pana Ministra        z zapytaniem o właściwy kierunek interpretacji przepisów rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 19 lipca 2021 r. w sprawie zmiany rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz.U.2021.1327 dalej rozporządzenie z dnia 19 lipca 2021 r.) wskazując, co następuje:

Rozporządzenie z dnia 19 lipca 2021 r. przewiduje zmianę rozporządzenia Ministra Zdrowia  z dnia 4 września 2020 r. zmieniającego rozporządzenie  w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz. U. poz. 1548, 1837 i 2142 oraz z 2021 r. poz. 263 i 745) w ten sposób, że przedłuża możliwość wypłaty Świadczeniodawcom zaliczek 1/12 kwoty zobowiązania określonej w umowie o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w III kwartale 2021 r. oraz dodaje do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 4 września 2020 r. przepis § 3c, który zakłada, że w przypadku gdy świadczeniodawca wykona więcej świadczeń opieki zdrowotnej, niż przewiduje umowa o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej na dany okres sprawozdawczy, to na mocy § 3c dyrektor oddziału wojewódzkiego NFZ zaliczy tzw. nadwykonania na poczet rozliczenia środków wynikających z wypłaty świadczeniodawcy zaliczek 1/12 pobieranych przez świadczeniodawców w danym okresie rozliczeniowym.

  • Wobec powyższego zwracam się z prośbą o udzielenie odpowiedzi na pytania:
  • ·         czy na podstawie przepisów powołanego rozporządzenia z dnia 19 lipca 2021 r., dyrektor oddziału wojewódzkiego NFZ stosuje przedmiotową regulację dot. rozliczania należności w ramach różnych umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej zawartych przez Świadczeniodawcę, wyłącznie w ramach jednej umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej – dokonując rozliczeń wyłącznie pomiędzy jej zakresami, czy też zarówno w ramach różnych umów  o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, jak i w ramach jednej umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej? Czy istnieją jakiegoś typu ograniczenia w stosowaniu przedmiotowej regulacji przez dyrektorów oddziałów wojewódzkich NFZ?

Rozporządzenie z dnia 19 lipca 2021 r. w § 3c ust. 1 stanowi, że „Dyrektor oddziału wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia zalicza kwotę należności wynikającą z przedstawionej do rozliczenia większej liczby jednostek rozliczeniowych w danym okresie sprawozdawczym niż określona w planie rzeczowo-finansowym na ten okres na poczet rozliczenia środków wynikających z wypłaty świadczeniodawcy należności ustalonej na podstawie (…)”

W ocenie zwracających się do mnie podmiotów medycznych, brzmienie przepisu („na poczet rozliczenia środków wynikających z wypłaty świadczeniodawcy należności ustalonej na podstawie (…)”) nie ogranicza możliwości zaliczania należności z tzw. nadwykonań wyłącznie do środków wypłaconych w ramach danej umowy, a pozwala także na dokonywanie rozliczeń pomiędzy różnymi umowami. Odnosi się bowiem do „wypłat należności” – gdyby celem było wprowadzenie możliwości rozliczania należności wyłącznie w ramach jednej umowy, pomiędzy poszczególnymi zakresami, zostałoby to wprost w przepisie dookreślone.

Co więcej, uzasadnieniem takiego rodzaju interpretacji wydaje się również okoliczność, że przepisy dotyczą możliwości zaliczania należności z „nadwykonań”. W sytuacji „niedowykonań” w ramach jednej umowy (we wszystkich zakresach) NFZ nie miałby możliwości wykorzystania regulacji rozporządzenia z dnia 19 lipca 2021 r.

Panie Ministrze,

jak wskazują skierowane do mnie zapytania, wiele podmiotów leczniczych zobowiązanych jest do zwrotu OW NFZ, w terminie najpóźniej do dnia 31 grudnia 2021 r. kwot wynikających  z przedpłaconej w roku 2020 1/12 wartości kontraktów. Na tę chwilę także wiele z nich posiada wykonane ponad limit umowy świadczenia w innych rodzajach niż przedpłacone 1/12 wartości kontraktów. Skorzystanie z możliwości potrącenia wykonanych „nadwykonań” w ramach innej rodzajowo umowy z przedpłaconą 1/12 wartości kontraktu  w roku 2020 w zakresie innej umowy, zdaniem tych podmiotów, pozwoliłoby na zbilansowanie pomiędzy NFZ a Świadczeniodawcami wzajemnych należności.

Niemniej, wobec tego, że przepisy rozporządzenia z dnia 19 lipca 2021 r. nie potwierdzają wprost prezentowanego przez świadczeniodawców stanowiska, zwracam się z prośbą o poinformowanie mnie o przyjętych przez Pana Ministra regułach interpretacyjnych.

Z poważaniem

Małgorzata Sekuła-Szmajdzińska